Mag dat? vragen en antwoorden

Mag dat?

Iemand wil een afspraak maken/verzetten voor een patiënt
Ja, dat mag, mits de relatie met de patiënt aannemelijk is op basis van controle vragen (zoals geboortedatum, adres).

Mag dat?

Iemand staat aan de balie en wil weten waar (op welke afdeling) een patiënt opgenomen is.
Ja, dat mag. Deze informatie mag verstrekt worden, tenzij de patiënt anders heeft aangegeven. De mondelinge overdracht van gegevens is geen verwerking van persoonsgegevens in de zin van de AVG. Voorkomen dient te worden dat het medisch beroepsgeheim wordt doorbroken doordat ook anderen deze informatie meekrijgen. Op basis van richtlijnen binnen de instelling kunnen aanvullende controlevragen worden gesteld voordat de informatie wordt verstrekt.

Mag dat?

Iemand wil informatie over een patiënt (voorbeeld: wanneer wordt deze patiënt ontslagen?)
Nee, dat mag niet doorgegeven worden, tenzij de patiënt aantoonbaar akkoord is dat informatie wordt verstrekt aan deze persoon (bijv. geregistreerd contactpersoon, machtiging, (wettelijk)vertegenwoordiging, verklaring, toestemming/opt in voor andere behandelaren) èn deze persoon zich kan legitimeren. Op afstand identificeren behoort te gaan volgens het verificatie identiteitsprotocol van de instelling. Voor toegang tot informatie van het patiëntendossier dien je de instellingsrichtlijn te controleren.

Mag dat?

Een patiënt, die naast mij als behandelaar zit, wil direct meekijken in zijn eigen dossier
Nee, dat mag niet! Patiënt moet voor inzage een verzoek indienen zodat de arts/behandelaar na nadere (belangen)afweging hieraan wel of niet kan voldoen. Maar op uitnodiging van de arts kan wel worden meegekeken naar uitslagen zoals scan's of röntgenfoto's bijvoorbeeld.

Mag dat?

Iemand staat aan de balie en wil weten óf de patiënt in het ziekenhuis opgenomen is.
Ja, dat mag. Deze informatie mag verstrekt worden, tenzij de patiënt anders heeft aangegeven. De mondelinge overdracht van gegevens is geen verwerking van persoonsgegevens in de zin van de AVG. Voorkomen dient te worden dat het medisch beroepsgeheim wordt doorbroken doordat ook anderen deze informatie meekrijgen. Op basis van richtlijnen binnen de instelling kunnen aanvullende controlevragen worden gesteld voordat de informatie wordt verstrekt.

Mag dat?

Ik wil voor mijn studie een casus gebruiken voor een verslag.
Ja, dat mag, mits de patiënt daarmee aantoonbaar akkoord is. Het moet wel voor de patënt helder zijn waarvoor hij/zij akkoord geeft en de gegevens dienen waar mogelijk geanonimiseerd in het verslag te staan.

Mag dat?

Ik wil medische patiëntinformatie mailen.
Ja, dat mag, mits dit via veilige mail gebeurd dat wordt aangeboden door de eigen instelling. Bijvoorbeeld met zorgmail, zivver.

Mag dat?

Ik wil als medewerker enige tijd nadat ik een patiënt op mijn afdeling had, kijken in het dossier hoe het met hem/haar gesteld is.
Nee, dat mag niet, tenzij de patiënt aantoonbaar akkoord is dat informatie wordt verstrekt aan deze persoon (bijv. geregistreerd contactpersoon, machtiging, (wettelijk)vertegenwoordiging, verklaring, toestemming/opt in voor andere behandelaren) èn deze persoon zich kan legitimeren. Op afstand identificeren behoort te gaan volgens het verificatie identiteitsprotocol van de instelling. Voor toegang tot informatie van het patiëntendossier dien je de instellingsrichtlijn te controleren. Betrokkenheid en/of interesse is geen rechtmatige grondslag voor inzage in een dossier van een patiënt.

Mag dat?

Een huisarts wil inzage in het medisch dossier van zijn/haar patiënten.
Nee, dat mag niet. Informatie over de behandeling mag alleen gedeeld worden met de huisarts indien hij de doorverwijzer is en de patiënt hierover vooraf is geïnformeerd.

Mag dat?

Ik wil medische patiëntinformatie appen.
Ja, dat mag, mits dit via veilige app gebeurd dat wordt aangeboden door de eigen instelling.

Mag dat?

Ik ga op vakantie en geef mijn wachtwoord aan een collega zodat zij mijn werkzaamheden kan overnemen.
Nee, dat mag niet. Een wachtwoord is een persoonlijk toegewezen identificatiemiddel en strikt vertrouwelijk.

Mag dat?

Een familielid wil inzage in het dossier van een overledene.
Nee, dat mag niet doorgegeven worden, tenzij de overledene hiervoor aantoonbare toestemming heeft verleend of als er sprake is van een incidentmelding aan het familielid of als het familielid een zwaarwegend belang heeft waarvoor inzage in het dossier noodzakelijk is (zie letterlijke wettekst art. 458a Wgbo). Het is aan de arts ter beoordeling of zich een van de uitzonderingen voordoet op grond waarvan hij zijn beroepsgeheim mag doorbreken, zoals o.m. bekendheid met de wil van de overledene. Er zijn verschillende uitzonderingen maar neem contact op met de juridische afdeling voor advies.

Mag dat?

Iemand wil zich registreren als contactpersoon van een patiënt.
Ja, dat mag, mits de Ja, dat mag, mits de patiënt aantoonbaar akkoord is (directe bevestiging, schriftelijke bevestiging) aantoonbaar akkoord is (directe bevestiging, schriftelijke bevestiging)

Mag dat?

Een patiënt werkt mee aan een wetenschappelijk onderzoek bij een ander ziekenhuis. Mag ik informatie verstrekken?
Ja, dat mag, mits onze instelling specifieke getekende toestemming heeft gekregen van de betreffende patiënt (informed consent).

Mag dat?

We delen veel gegevens met verschillende specialismen tijdens een MDO.
Ja, dat mag, mits de patiënt weet dat zijn casus besproken wordt in het MDO. Iedereen aan tafel bij het MDO heeft een beroepsgeheim. Daarnaast moet het delen van patiëntgegevens altijd op een veilige manier gebeuren.

Mag dat?

Een externe hulpverlener (niet zijnde de eigen huisarts) wil informatie over een patiënt.
Nee, dat mag niet doorgegeven worden, tenzij de patiënt aantoonbaar akkoord is dat de informatie wordt verstrekt.

Mag dat?

Ik wil als medewerker in het dossier van een familielid kijken, en die is daarmee akkoord.
Nee, dat mag niet. Je mag alleen via het EPD patiëntgegevens inzien als dit noodzakelijk is voor het uitvoeren van je werkzaamheden. De basisregel voor inzage is dat je een behandelrelatie of ondersteunende relatie moet hebben met de patiënt. Als je geregistreerd bent als contactpersoon, dan mogen medewerkers van de betreffende afdeling je wel beperkt informatie geven, maar je mag dit niet zelf in het dossier opzoeken.

Mag dat?

Een patiënt wil zien wie in zijn/haar dossier heeft gekeken.
Ja, dat mag. Als ziekenhuis ben je verplicht om deze informatie volledig en ongeanonimiseerd te leveren (zie AVG) middels een door de instelling vastgestelde procedure.

Mag dat?

Een ouder wil toegang tot het dossier van hun kind (15 jaar).
Nee, dat mag niet. 1. Ouders mogen medisch dossier inzien van kinderen tot 12 jaar. 2. Het medisch dossier van kinderen tussen 12 en 16: toestemming van het kind is nodig om inzage te krijgen in het dossier van het kind. 3. Ouders hebben geen inzage in medisch dossier van kinderen vanaf 16 jaar.

Mag dat?

Iemand wil een herhaalrecept opvragen voor een patiënt.
Ja, dat mag. Het recept wordt opgestuurd naar het thuisadres van de patiënt of de apotheek waar de patiënt bij aangesloten is.

Mag dat?

Ik log in met mijn pasje en leen deze even uit aan een collega.
Nee, dat mag niet. Een pasje is een persoonlijk toegewezen identificatiemiddel en strikt vertrouwelijk.